Ako vypísať JCD / How write JCD

Ak ste si objed­nali niečo zo zahraničia, A daná oso­ba sa to rozhodne poslať DHL prí­padne inou preprav­nou spoločnosťou, táto spoločnosť auto­mat­icky zasiela daný objekt na pre­cle­nie ak jeho hod­no­ta pre­sahu­je 25€.

V tom­to prí­pade sa Vám daná spoločnosť ozve a ponúkne Vám možnosť zastúpe­nia pri pre­clení. Za túto ochotu si vypý­ta oko­lo 25€, s tým že budete musieť pod­písať splnomoc­ne­nie, ktorú budete musieť poslať pod­písanú o sken­o­vanú mailom. 

Con­tin­ue read­ing