LMST Diplomová práce — SOFTWARE DEFINED NETWORKS


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉBRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ / FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ / DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

SOFTWAROVĚ DEFINOVANÉ SÍTĚ / SOFTWARE DEFINED NETWORKS

DIPLOMOVÁ PRÁCE / MASTER’S THESIS
AUTOR PRÁCE / AUTHOR : Bc. Peter Flimel
VEDOUCÍ PRÁCE / SUPERVISOR : prof. Ing. Miloslav Fil­ka, CSc.

BRNO 2016