Ako vypísať JCD / How write JCD

Ak ste si objed­nali niečo zo zahraničia, A daná oso­ba sa to rozhodne poslať DHL prí­padne inou preprav­nou spoločnosťou, táto spoločnosť auto­mat­icky zasiela daný objekt na pre­cle­nie ak jeho hod­no­ta pre­sahu­je 25€.

V tom­to prí­pade sa Vám daná spoločnosť ozve a ponúkne Vám možnosť zastúpe­nia pri pre­clení. Za túto ochotu si vypý­ta oko­lo 25€, s tým že budete musieť pod­písať splnomoc­ne­nie, ktorú budete musieť poslať pod­písanú o sken­o­vanú mailom. 


Ak odmietne ponúkne Vám vypísanie tlači­va JCD (Jed­not­ný col­ný dok­lad) za popla­tok oko­lo 24€. Čo je prav­daže prehnaná cena. V mojom prí­pade som toto všetko odmi­etol a rozhodol som sa tlači­va vypísať sám a navštíviť col­nicu sám na tej­to lokácii v Bratislave

K tomu mi pomohli nasle­du­júce zdro­je : BLog Katarí­na Novotná

Ako pos­tupo­vať pri samostat­nom preclení

EORI čís­lo
1) Tre­ba sa zareg­istrovať na finančnej správe, to je teda reg­istrá­cia ktorej výs­tupom bude EORI čís­lo, ktoré ak ste pod­nikateľ Vám bude vygen­erované ak fyz­ická oso­ba tak to bude rod­né čís­lo. Toto čís­lo je potreb­né aby na col­ni­ci vedeli prideliť clo adresne na člove­ka ale­bo firmu.
Viac info tu

Na linke sa dozvi­ete že reg­istrá­cia pre­bieha zaslaním vypísaného for­muláru, ktorý si na danej linke sti­ah­nete, a zaslaním elek­tron­ick­ej kópie občianske­ho preukazu. (Odporúčam bezpečnú for­mu zasla­nia, kde sken bude mať for­mát PDF zabezpečený ťažkým heslom).
Toto všetko pošlete na mail uve­dený na linke a obratom Vám zamest­nanec na druhej strane pošle správu s EORI číslom.
Toto riešite iba raz, pri ďalšom balíku nie je potre­ba opä­tovná registrácia.

COLNICA
Na col­nicu je potreb­né si doniesť 

- občian­ský preukaz,
— vyplnený dok­lad JCD
— Dok­lad o zaplatení za tovar v zásielke, ktorým môže byť napr. výpis z banky, vyt­lačený screen­shot z online bankingu.

Col­ný dlh je možné uhradiť for­mou hotovosti.

Ako Vyplniť dok­lad JCD
(Za správnosť úda­jov nezodpovedám)

Ja osob­ne odporúčam zakúpe­nie JCD for­muláru, (naprík­lad v ŠEVTE, ja som ho kúpil tu , sto­jí oko­lo 0,3€) a vypísať ho podľa dole uve­dených pokynov vlast­noručne. (Odporúčam kúpiť for­mulár pre­to, lebo for­mulár sa skladá z troch samo-kopírovacích strán, to zna­mená že keď bude pán úrad­ník niečo dopiso­vať neb­ude musieť písať všetko na 3 strany.)