How to repas old pool / Ako opraviť starý bazen

Môj post­up ako lac­no zreparovať starý betónoví  bazén..

POSTUP( moje skúsenosti. )

1, Očis­tiť povrch od nečistôt ( ja som použí­val, drôtenú kefu a Špachtľu oceľovú )

2, Naniesol som na povrch tekutú lep­enku, ale iba tam kde sú praskliny, pre­tože povrch nebol až v takom dezolát­nom stave, veľ­mi ťažko sa to nanáša­lo ( pre­to som použil pen­e­trak, ktorý som zriedil s vodou v pomere 1:1 v návode 1:5).
Tekutú lep­enku som zaro­bil zmiešaním  tekutej ( nejaký druh lep­id­la ) a pra­chovej zme­si, vznikla zmes podob­ná lep­id­lu na kach­ličky, musel som to zriediť vodou do takej miery aby to bola úplné ried­ka zmes podob­ná farbe a aby sa dala nanášať valčekom, na tom­to som stratil najvi­ac čašu, v budúc­nos­ti by som nechal hus­tú zmes a naniesol to pri­amo na škáry nejak­ou stierkou.

3, Následne som naniesol belasú far­bu, ktorá bola orig­inálne na dopravne znače­nie, ale obsah bol totožný z far­bou ktorá bola o polovicu menšia a za tu istú cenu len mala nápis na bazény znač­ka natri ma.

Viac možno vidieť z foto nižšie.
Chem_pros POOL_2013-repair

Ešte by som uviedol ceny materiálu:

 

2K Lep­en­ka Tekutá 7Kg                            21,5 e
Uni­akryl 5Kg mod­rý (far­ba)                  31.10 e
Stavlep1Lvedro ( pen­e­trak )                   7.8 e

Tu je zopár zau­jí­mavých  liniek.

Mod­ra strecha

 Dvo­j­zložková lepenka

Alter­natív­na možnosť rieše­nia re-pasu bazénu (pomo­cou striekaného korku).